Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

 YALOVA  ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam ve Dayanak
 
Amaç
Madde l - Bu Yönergenin amacı, Yalova  Üniversitesinde kayıtlı bulunan öğrencilerin
Oluşturdukları ve oluşturacakları Kulüplerin kuruluşlarına, işleyişlerine ve Denetimlerine
İlişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
Madde 2 – Yalova Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı öğrenci faaliyetlerinin planlanması,
Yürütülmesi ve etkinliklerin denetlenmesi ile ilgili esas ve usulleri kapsar.
 
Dayanak
Madde 3 – 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 2880 sayılı kanunla değişik 46. ve 47.
Maddeleri ile “Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi
Uygulama Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
Öğrenci kulüplerinin Kuruluşu
Madde 4 – Öğrenci Kulüpleri’nin kurulma işlemleri, kurucu üye listesi ve topluluk iç
tüzüğünün ekli olduğu bir dilekçe ile Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na başvurularak
yapılır. Kulüp iç tüzüğünün ve kurucu üye listelerinin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
tarafından incelenmesi sonucunda koşulları uygun görülen öğrenci kulüplerinin kurulması için
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük onayı alınır.
 
İç Tüzük
Madde 5- Bir Öğrenci kulüp’ünün kurulabilmesi için en az 15 öğrencinin kurucu üye olması,
kulüp’ün kendi amaç ve işleyişlerini açık bir şekilde tanımlayan bir iç tüzüğün hazırlanması
gerekir. Bu iç tüzükte aşağıda belirtilen hususların bulunması zorunludur;
a) Kulüp’ün adı,
b) Kulüp’ün amacı ve bu amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili başlıca etkinlik alanları ve
çalışma şekli,
c) Kulüp’e üye olma, üyelikten çıkma ve üyeliklerinin dondurulma koşulları,
d) Kulüp Yönetim Kurulunun Başkanı, Başkan Yardımcısı (ları), Sekreter, muhasip üye ve
üyelerinin seçimi usulü, Yönetim Kurulunun Asil ve Yedek Üye sayısı
e) Yönetim Kurulunun ve Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri,
f) Kulüp şubesi açma ve kapama koşulları.
Kulüp Tüzükleri hiçbir şekilde Anayasaya ve mevcut kanunlara aykırı olamaz.
 
Kulüp Adı ve Şube açılması
Madde 6 - Öğrenci kulüp’ünün adı, amacını yansıtacak nitelikte olmalıdır. Üniversite içinde
Amacı ve ismi aynı birden fazla öğrenci kulüp’ü kurulamaz. Ancak, Üniversitenin merkez
kampusü dışında diğer kampüslerinde aynı adla kulüp şubesi kurulabilir. Kulüp şubelerinin
kurulabilmesi için kulüp yönetiminin karar alması ve bu karar eşliğinde Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanlığına başvurması gerekmektedir. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi başkanlığı
tarafından uygun görülen şube açma istekleri Rektörlük onayı alınarak işlerlik kazanır.
 
Haberleşme Adresi
Madde 7 - Her öğrenci kulüp’ü , haberleşme için Yalova  Üniversitesi içinde adres, telefon ve
elektronik posta adresini Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı aracılığı ile sağlar.
Kulüplerin haberleşmesi bu adres aracılığı ile yapılır.
 
Öğrenci Kulüplerinin Amaçları
Madde 8 - Öğrenci kulüpleri ; Yalova  Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel,
sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunmalarını, bu tür etkinlikler ile akademik gelişmelerini
desteklemelerini ve bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri,
kendisine güvenen sorumlu bireyler olarak yetişmelerini, üniversite içinde ve dışında
üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmalarını amaçlar.
 
Kulüplerin Çalışmalarında Benimsenecek İlkeler
Madde 9 – Yalova  Üniversitesi; Öğrenci kulüp lerinin çalışmalarında aşağıdaki ilkelerin
yaşama geçirilmesini benimsemektedir:
a) Öğrenci kulüplerinin yapılan etkinliğe bağlı olarak üniversite olanakları ölçüsünde
yararlandırılması,
b) Üniversite tarafından desteklenen program ve etkinliklerin, öğrencilerin gelişim
ihtiyaçlarına uygun olmasının ve öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmesinin
gözetilmesi,
c) Öğrencilerin, Öğrenci kulüpleri, bölümler ve sivil toplum örgütleri (siyasal partiler dışında)
ile işbirliğinde bulunmalarının desteklenmesi,
d) Öğrencilerin, yetenek ve becerilerini ortaya çıkarıp kendilerini ifade edebilmelerine fırsat
veren bir ortamın yaratılması,
e) Öğrencilerin eğitim ve öğretim amaçlarına ulaşmalarının mümkün kılınması ve bunun için
fırsatlar oluşturulması,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi,
g) Üniversitenin her biriminde entelektüel ve eğitsel bir atmosfer oluşturulması ve bunun
sürdürülmesi,
h) Üniversite Öğrencileri’nin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarının, can ve mal güvenliği
ile kişisel haklarını kullanmalarının sağlanması, Yükseköğretim Kurumları ile ilgili yasa ve
yönetmeliklerle öğrencilerin kişisel gelişiminin, olgunluğunun ve sorumluluğunun
vurgulanması,
ı) Öğrenci kulüpleri Üniversitede formel eğitim verilen konular dışında faaliyet göstermeleri.
k) Öğrenci kulüpleri Anayasaya ve mevcut kanunlara aykırı faaliyette bulunamaz.
 
Öğrenci kulüplerinin Organizasyonu
Madde 10 - Öğrenci kulüpleri ve bu kulüplerde üstlenilen görevler, öğrenciler için liderlik
vasıflarını, kişiler arası sosyal ilişkilerini ve karar verme becerilerini geliştiren önemli fırsatlar
sağlar. Yalova  Üniversitesi, Öğrenci Kulüpleri’nin akademik yaşam ve öğrencilerin kampus
hayatındaki yerinin bilincinde olarak yürürlükte bulunan yasa, yönetmelik ve kurallara uygun
olarak öğrencilerin mevcut kulüplerde görev almalarını veya yeni öğrenci kulüpleri
oluşturmalarını destekler.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Kulüp Organları
 
Kulüp Organlarının Oluşumu
Madde 11 –
a) Genel Kurul : Kayıtlı tüm üyelerden oluşur.
b) Yönetim Kurulu : En az 5 en çok 7 asil ile 3 yedek üyeden oluşur.
c) Denetleme Kurulu : 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşur.
Üyenin Yönetim Kuruluna seçilebilmesi için, disiplin cezası almamış olması, ön
koşuldur.
Öğrenci kulüpleri; Başkan, yönetim ile denetleme kurulu üyelerinin seçilmelerini
izleyen 15 gün içinde seçilenlerin kimlik bilgilerini ve kişisel iletişim bilgilerini Sağlık,
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bildirirler.
Yalova Üniversitesi (Önlisans, Lisans, Lisansüstü) öğrencileri kulüp üyesi olabilir.
Ayrıca Öğrenci Kulüplerine Üniversite dışından da fahri üye kabul edilebilir. Ancak kabul
edilen Fahri üyeler yönetim ve denetim kurulunda görev alamaz ve genel kurulda oy
kullanamaz.
Bir öğrenci birden fazla kulüp’e üye olabilir, ancak birden fazla kulüp’ün yönetiminde
ve denetiminde görev alamaz.
 
Genel Kurulun, İşleyişi, Görev ve Yetkileri
Madde 12 – Genel kurul; kulüp’ün en yetkili karar organıdır. Bir öğrenim yılında en az iki
kez, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile
toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantı ilk toplantının yapılacak olduğu
tarihten bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır. Yönetim Kurulunun veya Denetim
Kurulunun önerileri ya da üye sayısının en az 1/3’ünün yazılı isteğiyle toplanır. Olağan üstü
toplantıya davette aynı şekilde yapılır.
Genel kurul; kulüp’ün tüzük ve yönetmeliğini onaylar, değişiklik önerilerini görüşüp
karara bağlar. Öğrenim yılı başında etkinlik raporlarını onaylar, öğrenim yılı sonunda ise
kulüp’ün Dönem Sonu Raporunu, gelir-gider çizelgesini ve denetleme kurulunun raporlarını
inceler ve karara bağlar. Genel kurulda öğrenci kulüp’ünün yönetim ve denetleme kurulları
gizli oyla seçilir.
İlk genel kurul öğrenci kulüp’ünün kuruluşuna izin verildiği tarihten itibaren 15 gün
içinde yapılmalıdır.
Rektörlük gerek görürse genel kurulda gözlemci bulundurabilir.
 
Yönetim Kurulunun İşleyişi, Görev ve Yetkileri
Madde 13 – Yönetim Kurulu ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı, muhasip üyeyi
seçer. Başkan, topluluğun her türlü karar ve yürütme işinden sorumludur. Muhasip üye
topluluğun tüm parasal işlerini yürütür ve gerekli belgeleri düzenli olarak tutar. Seçim
sonuçlarını bir hafta içinde, tutanakla birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na
iletir.
Yönetim kurulu; Başkanın sorumluluğunda, kulüp amaçlarının ve çalışma konularının
gerçekleştirilmesini sağlar, Genel Kurul kararlarını uygular. Yasalarda ve kulüp tüzüğünde
belirtilen görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır. Kulüp etkinliklerinde geçici olarak
çalışmak isteyen diğer üniversite öğrencileri için Akademik Danışmanın bilgisi dahilinde
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na başvurur ve Rektörlük onayını alır.
Yönetim kurulu; kulüp’ün yapacağı etkinlikler için, kulüp Akademik Danışmanın
bilgisi dâhilinde, başkanın yazılı başvurusu ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
kanalıyla Rektörlükten izin alır. Çalışma raporunu en geç 20 Haziran’a kadar ve etkinlik
programını her öğrenim yılının ilk ayı sonuna kadar Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı’na verir. Genel Kurul toplantılarının gün, saat, yerini saptar. Olağan ve Olağanüstü
toplantıları bir hafta önceden duyurur. Kullanacakları yerler için Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı kanalıyla Rektörlükten izin alır. Bu yerlerin kulüp amaçlarına uygun olarak
kullanımından ve denetlenmesinden yönetim kurulu sorumludur. Bununla ilgili
düzenleme ve disiplin önlemlerine kendi tüzükleri içinde yer verirler. Çalışma yan kurulları
kurar ve bu yan kurulların çalışmalarını denetler. Genel Kurulda alınan kararları üyelere ve
ilgili birimlere duyurur ve uygular.
 
Denetleme Kurulunun İşleyişi, Görev ve Yetkileri
Madde 14 – K ulüp’ün bütçe ve hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri her öğrenim
dönemi sonunda inceler, sonuç ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirir. Yönetim
Kurulu tarafından düzenlenen bir sonraki öğrenim dönemine ilişkin programın ve bütçenin
görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak önerilerini bildirir. Satın alınan eşyanın Sağlık, Kültür
ve Spor Daire Başkanlığı Ayniyat Saymanlığı’na kaydettirilmesini sağlar.
 
Kulüp Akademik Danışmanı
Madde 15 - Her Öğrenci kulüp’ünün en az bir akademik danışmanı olması zorunludur.
Akademik Danışman, Rektör tarafından Yalova  Üniversitesi akademik elemanları arasından
görevlendirilir. Danışman Üniversite nezdinde, yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmelikler
çerçevesinde, Öğrenci kulüp’ünden sorumlu kişi olup, kulüp çalışma alanı ile ilgili konularda
danışmanlık yapar. Öğrenci kulüp’ünün Üniversite ile ilgili olan ilişkilerinde yardımcı olur.
Öğrenci kulüpleri onaylanmış yıllık etkinlik programlarına, ek bir etkinlikte bulunmak istediği
zaman, akademik danışmanın onayını almak zorundadır. Kulüp Akademik Danışmanı,
topluluk ile ilgili sorunlar yaşadığı zaman, durumu Öğrenci Etkinlikleri Komisyonuna rapor
eder.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
Öğrenci Kulüplerinin İşleyişi
 
Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu
Madde 16 - Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu, öğrenci kulüplerinin işleyişlerinden sorumlu bir
komisyondur. Bu Komisyon Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan sorumlu Rektör
Yardımcısı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Kültür ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü,
Öğrenci Kulüplerinin Akademik Danışmanlarının kendi aralarından Rektörce atanacak 1 kişi,
Öğrenci kulüplerinin Başkanlarının kendi aralarından seçecekleri 1 kişi, (seçim her yıl
yenilenir) Öğrenci Konseyi Temsilcisi olmak üzere 6 üyeden oluşur. Komisyonun sekretarya
hizmetlerini Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütür.
Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu, Öğrenci kulüplerinin Etkinlik Programı ve Bütçesini
onaylar, amacı dışında üniversite içinde veya dışında izinsiz etkinlik gerçekleştiren,
yılsonunda amaçları doğrultusunda yeterli etkinlikte bulunmayan, Akademik Danışman’ı
olmayan Öğrenci kulüplerini uyarır. Gerekli gördüğü Öğrenci kulüplerinin kapatılmalarını
Rektörlüğe önerir. Kapatılan Öğrenci kulüplerinin mal varlıkları (eğer varsa) kapatılma
durumunda Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına verilir.
 
Etkinlik Raporu
Madde 17 – Her Öğrenci kulüp’ü, son akademik yılda gerçekleştirdiği etkinlikleri ve bu
etkinlikleri düzenlerken karşılaştığı kolaylaştırıcı ve güçleştirici unsurları belirten bir etkinlik
raporu hazırlayarak, bu raporu en geç bahar dönemi genel sınavları bitiminden sonraki iki
hafta içinde Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na vermelidir. Etkinlik Raporunu
zamanında vermeyen Yönetim Kurulu üyelerinin üyelikleri sona erer.
 
Öğrenci kulüplerinin İzlenmesi ve İşleyişi
Madde 18- Öğrenci kulüpleri her akademik yılbaşında, en geç 4 hafta içinde Genel
Kurullarını yaparak Yönetim ve Denetim Kurullarını belirler. Kulüp, Yönetim ve Denetim
Kurulları asil ve yedek üyeleri ile Öğrenci kulüp üyelerin isimleri, yeni Akademik Yılın
Etkinlik Programı / Bütçe önerilerini Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu’na sunar. Bu süre
dışında kurulan Öğrenci kulüplerinin Etkinlik Programı kısmen desteklenebilir
Akademik yılın ilk 4 haftası içinde yeni Akademik yılın Etkinlik programları ve bütçe
önerilerini, Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu’na sunmayan öğrenci kulüplerinin etkinlikleri bir
sonraki dönem başına kadar durdurulur.
Kulüplerin etkinlik programlarında yer alan etkinliklerde, gerekli koordinasyonun
sağlanması için (İzin alınması, salon tahsisi, duyuru vb.) Öğrenci kulüp’ünün Yönetim Kurulu
en geç 15 gün önceden Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bir dilekçe ile başvuru
yapar.
Öğrenci kulüpleri, etkinlik programlarını öğrenci etkinlikleri komisyonuna sunmadan
önce Akademik Danışmanlarının onayını alır.
Öğrenci kulüplerinin defterleri gerekli görüldüğü durumlarda Sağlık, Kültür ve Spor
Daire başkanlığı tarafından denetlenebilir. Denetimlerde herhangi bir usulsüzlük tespit
edildiğinde kulüp yazılı olarak uyarılır ve işlemin düzeltilmesi istenir. Aynı durum
tekrarlandığında kulüp’ün kapatılması için rektörlük makamına öneride bulunulur.
Öğrenci kulüpleri aracılığı ile yapılan etkinliklerde " Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği"nin ihlali durumunda, Yalova  üniversitesi Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 
Kulüpler Tarafından Tutulacak Defter ve Belgeler
Madde 19- Kulüpler aşağıda belirtilen defterleri tutmak ve belgeleri düzenlemekle
yükümlüdürler:
a) Üye Kayıt
b) Gelen – Giden Evrak
c) Yönetim Kurulu Kararları
d) Demirbaş Listesi
e) Gelirler – Giderler
f) Gelir Makbuzu
Kulüp şubeleri sadece üye kayıt defteri ile gelen giden evrak defteri tutar.
 
Öğrenci Kulüp’üne Yeni Üye Kazandırma
Madde 20 - Öğrenci kulüpleri, Yalova  Üniversitesi içinde yıl boyu süren etkinliklerden
yararlanarak, Öğrenci kulüpleri tanıtım festivali, bahar festivali, gazete, dergi reklâmları, el
ilanları aracılığı ile tanıtım ve reklâmlarını yapabilir ve üye sayılarını arttırabilirler.
 
Öğrenci kulüplerinin Yararlanabileceği Üniversite Hizmetleri
Madde 21 – Öğrenci kulüpleri yapacakları etkinlik ve programların uygulanmasında
Rektörlüğün uygun göreceği üniversitenin tüm olanaklarından yararlanabilir.
 
Öğrenci Kulüplerinin Mali Kaynakları
Madde 22 – Yalova  Üniversitesi Öğrenci kulüplerinin amaç ve işleyişi, mali kaynağa
ihtiyaç duyulan etkinlikler düzenlemeyi hedeflemese de, kulüplerin seçmiş oldukları bazı
program, etkinlik ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde, Üniversitenin sağladığı hizmetler
dışındaki ihtiyaçlar için mali desteği aşağıda belirtilen şekillerde sağlayabilirler:
1) Sponsorluk,
2) Bağış toplama etkinlikleri,
3) Kulüp üyelerinin ürettiği mal ve hizmetler.
Öğrenci Kulüpleri temin ettikleri tüm gelirler için, Gelir makbuzu keser ve kaydını
muhasip üye marifeti ile tutar.
 
Sponsorluk
Madde 23 - Öğrenci kulüpleri, etkinliklerine mali kaynak sağlayabilmek amacıyla çeşitli özel
ve devlet kamu kurum ve kuruluşlarından sponsorluk desteği alabilirler. Sponsorluk hizmeti
almadan önce yapılacak işbirliği ve sağlanacak destek hakkında Sağlık Kültür Spor Daire
Başkanlığına bilgi vererek Rektörlükten onay alındığı takdirde sponsorluk sözleşmesi
imzalayabilirler.
Sponsor olan kişi ve kuruluşların yaptıkları etkinlikler ve tanıtım çalışmaları yasa ve
yönetmeliklere uygun olmalıdır. Sponsorluk anlaşması Yalova Üniversitesini yasal ve mali
sorumluluğa sokucu nitelikte olamaz. Kamu menfaatlerine ve insan sağlığına zararlı mal ve
hizmet üreten ve pazarlayan şirketlerin sponsorluk önerileri kabul edilemez.
Yasa dışı kuruluşlar ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş kişiler sponsor olamaz.
 
Mali Kaynak Oluşturucu Etkinlik Düzenleme
Madde 24 - Öğrenci kulüpleri belli bir amacı gerçekleştirmek için düzenleyebilecekleri gelir
getirici etkinlikler aşağıda belirtilmiştir. Öğrenciler bu etkinliklerinde Üniversitenin bina ve
diğer imkânlarından yararlanabilirler.
a) Mal ve Hizmet Sunumu: Öğrenci kulüpleri, üniversitenin açık ve kapalı alanları içinde
Rektörlükten izin alarak kermes, dans, parti, vb. etkinlikler düzenleyebilir ve karşılığında
ücret talep edebilirler.
b) Yardım ve Bağış Kabulü: Öğrenci kulüpleri, Üniversite içinde izin alınacak mekânlarda,
Rektörlük Onayını alarak makbuz karşılığında yardım veya bağış toplayabilirler. Bu etkinlik
sırasında el ilanları veya tanıtıcı broşürler dağıtabilirler. Bu tür etkinliklerde yardım toplayan
kulüp  kendisini tanıtmalı, bağışın hangi amaçla kabul edildiği belirtilmelidir. Bağış
toplama sırasında hiç kimse zorlanamaz.
c) Eşya / Hediye Çekilişi Düzenleme: Öğrenci kulüplerinin düzenleyeceği etkinliklerin
organizasyonu için öğrenci, akademik ve idari personelin katılabileceği eşya veya hediye
çekilişi düzenlenebilir. Kullanılan her türlü bilet, davetiye ya da afişte etkinliğin amacı
belirtilmelidir. Bu etkinliklerde ödül olarak para, tütün ve alkol vb. zararlı ürünler verilemez.
d) Biletli Etkinlik Düzenleme: Öğrenci kulüpleri gelir sağlamak amacıyla konser, sinema,
tiyatro gösterileri düzenleyebilirler. Bu etkinlik sürecinde bastırılan bilet veya davetiyelerin
üzerinde etkinliği düzenleyen kulüp’ün adı, etkinliğin adı, yer ve etkinlik tarihi, etkinliğin
ücreti ve bilet numarası belirtilir.
Öğrenci kulüpleri , etkinlik programında yer almayan gelir sağlayıcı bir etkinlik için sağlık
Kültür Spor Daire başkanlığına başvurup izin almak zorundadır.
 
Kulüp Hesaplarının İşler Halde Tutulması
Madde 25 - Her öğrenci kulüp’ünün muhasip üyesi, sahip olunan parayı takip etmek
zorundadır. Harcamaların belgeye dayalı olmasından, Gelir makbuzları ile harcamaların fatura
veya fişlerinin muhasebe defter kayıtlarının düzenli ve usulüne uygun olarak tutulmasından
kulüp muhasip üyesi sorumludur. Öğrenci kulüp’ünün mevcut parası banka hesabında
tutulmalı ve harcamalar için alınacak avans en kısa zamanda kapatılmalıdır.
 
Üniversite Tarafından Mali Destek Verilebilecek Etkinlikler:
Madde 26 - Öğrenci kulüpleri aracılığı ile düzenlenen etkinliklerde, Sağlık-Kültür ve Spor
Dairesi Başkanlığı bütçesinden mali destek talebinde bulunulabilecek ve Sağlık-Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı tarafından bütçe imkânları dâhilinde desteklenebilecek harcama
başlıkları aşağıda sıralanmıştır.
a) Afiş, el ilanı, poster ve form baskısı,
b) Kırtasiye ve genel ofis malzemesi, ofis araç ve gereçleri,
c) Işık ve ses düzeni, dekor gereçleri, kostüm ve müzisyen temini.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
Son Hükümler ve Geçici Maddeler
 
Yürürlük:
Madde 27 - Bu Yönerge Yalova Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girer.
 
Yürütme:
Madde 28 - Bu Yönergenin hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
GEÇİCİ MADDE l - Bu Yönergenin yürürlüğünden önce kurulmuş olan öğrenci kulüpleri
bu Yönergenin yürürlük tarihini takip eden dönemin dördüncü haftasına kadar bir önceki
döneme ait Etkinlik Raporu ve içinde bulunulan yıla ait Etkinlik Programı / Bütçe teklifini ve
varsa tüzük değişikliklerini Sağlık, Kültür ve Spor Daire başkanlığına teslim ederler. Bu süre
içerisinde teslim etmeyen öğrenci kulüpleri kapatılmış sayılır.
 
GEÇİCİ MADDE 2- Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükte olan Uludağ Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi” ortadan kalkar.