SATIN ALMA HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Müdürlüğümüz, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde ve Üniversitemizin Stratejik Planı, Bütçe- Performans Programı doğrultusunda öğrencilerin ve personelin  sağlık  ve  yemek hizmetinin, öğrencilerin spor, kültür ve sosyal etkinliklerinin, yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan tüm mal ve hizmet alımlarının satın alma işlemleri, kantin diğer sosyal tesislerin işletim hakkına verilmesi iş ve işlemleri,  birim bütçe-performans hazırlama işleri, birim faaliyet raporu hazırlama işleri ile birim iç kontrole ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmektedir.

 

Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri

Müdürlüğümüz, Üniversitemiz öğrencileri ve personelinin sağlık, spor, kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapacağı mal ve hizmet satın alma iş ve işlemlerini,  şeffaflık, hesap verilebilirlik, katılımcılık ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması anlayışıyla;  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Dair Yönetmelik, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde,  5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa göre Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği normlarına uygun olarak yürütmektedir. 

Başkanlığımız öğrenciye odaklı hizmetlerini yürütebilmek için bütçe-performans programına dayalı olarak yaptığı mal ve hizmet alımlarını, yönetim, akademik birimler, öğrenci kulüplerinin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda değerlendirerek yapmaktadır. İhtiyaçlar ve taleplere göre alımı planlanan mal, malzeme ve hizmetler için miktar ve özellikler belirlenir. Belirlenen miktar ve özelliklerde mal ve hizmetlerin alımı için özel sektör, kamu ve ticaret odalarından fiyat teklifi alınarak piyasa fiyat araştırması yapılır. Alınan mal ve hizmet fiyat teklifi bütçe imkanları dahilinde değerlendirilerek, alımı yapılacak mal ve hizmetin yaklaşık maliyeti belirlenir. Yaklaşık maliyet belirlendikten sonra, her yıl 1 Şubat tarihinde bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenen  eşik değerler ve parasal limitler dahilinde, limit altında kalan tutarlarda  4734 sayılı Kanunun 22 d Doğrudan Temin Usulüne göre  veya  limit üstü tutarlarda ise ihale usullerine göre alım yapılmaktadır.  Yaklaşık maliyeti eşik değerin üstünde kalan tutarlarda yapılacak alımlar ise 4734 sayılı Kanun’un 19. maddesi Açık İhale Usulü, 20.maddesi göre Belli İstekliler Arasında İhale Usulü, 21. maddesi Pazarlık Usullerine alım yapılmaktadır.  Ayrıca alınacak mal ve hizmetlerin tek kaynaktan yapılmasının gerektiği durumunda 4734 sayılı Kanunun22 a, b, c  maddelerine  göre alımlar yapılmaktadır.

 

Kantinler ve Diğer Sosyal Alanların İşletim Hakkına Verilmesi İşlemleri

 

Müdürlüğümüz, Kantinler ve Diğer Sosyal Alanların İşletim Hakkına Verilmesi ihale iş ve işlemlerini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde51 f,  51 gmaddeleri gereğince, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa göre Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği normlarına uygun olarak yürütmektedir. 

 

Bütçe- Performans Hazırlama İşleri

 

Başkanlığımızın Bütçe-Performansı Maliye Bakanlığınca yayınlanan yılı bütçe hazırlama rehberine bağlı olarak Başkanlığımız bütçesini Üniversite stratejik planı ve performans programına göre hazırlanmaktadır. Satın alma işlemleri birim mali yıl bütçe-performans programına paralel olarak yürütülmekte,  birim performans göstergelerinin sonuçlarına göre bütçe-performans gerçekleşmeleri takip edilmektedir.

 

 

Birim Faaliyet Raporu Hazırlama İşleri

 

Müdürlüğümüzce, Birim Faaliyet Raporu mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.

 

İç Kontrol İş ve İşlemleri

 

Müdürlüğümüz, Birim İç Kontrol İş ve İşlemlerini Üniversite İç Kontrol Eylem Planı çerçevesinde yürütmektedir.  Birim İç Kontrol İş ve İşlemleri çerçevesinde, birim teşkilat yapısına göre görev tanımlarının yapılması ve güncellenmesi, Başkanlığımızın yürüttüğü işlerin süreçlerinin belirlenmesi ve süreçlere bağlı  iş akış şemalarının hazırlanması, süreçlere bağlı  kontrol ve risklerin belirlenerek birim risk eylem planının hazırlanması işleri yürütülmektedir.

Harcırah Ödeme İşlemleri

 

Öğrencilerimizin ve öğrenci kulüplerinin spor, kültürel, sosyal etkinlikleri çerçevesinde dışardan görevlendirilen konuk, antrenör vb. kişilerin ve Başkanlığımız personelinin yurt içi ve yurt dışı görevlendirme yolluklarının ödeme iş ve işlemleri,  6245 sayılı Harcırah Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir.

 

Öğrencilerimizin ve öğrenci kulüplerinin spor, kültürel, sosyal etkinlikleri çerçevesinde dışardan görevlendirilen konuk, antrenör vb. kişilerin görevlendirmeleri, Üniversite Yönetim Kurulunun Kararı ile birimimize gönderilmekte, birimimizin ilgili bütçe kaleminden ödemeleri yapılmaktadır.

Etiket: Satınalma Hizmetleri