YALOVA ÜNİVERSİTESİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışarak kişiliklerini ve becerilerini geliştirerek iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla çalıştırılacak öğrencilerin sayılarının belirlenmesi, öğrencilerin seçimi, işe başlatılması, haftalık çalışma süreleri ile diğer hususları belirlemek üzere düzenlemiştir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1)  Bu Yönerge; Yalova Üniversitesi’nde öğrenim gören tüm öğrencileri kapsar.

 

Dayanak
MADDE 3- (1) 2547 sayılı Kanunun 46’ncı maddesi ve “Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları"na dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar
MADDE 4- (1)  Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a)                  Üniversite : Yalova Üniversitesini,

b)                 Daire Başkanlığı: Yalova Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

c)                  Birim: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştığı birimini,

d)                 Birim Yöneticisi: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştığı birimini yöneticisini,

e)                  Kısmi Zamanlı Öğrenci: Yalova Üniversitesinde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjan Belirleme, Duyuru, Öğrencide Aranan Şartlar

 

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerin sayılarının belirlenmesi

MADDE 5-(1) Birimler, kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırmak istedikleri öğrenci ihtiyaçlarını çalıştırma gerekçeleri ile birlikte Ekim ayı sonuna kadar SKS Daire Başkanlığına bildirirler.
(2) Birimlerin kısmi zamanlı çalıştıracakları öğrenci sayıları; birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti ve Yılı Üniversitemiz  bütçesinde bu işte kullanılmak üzere tahsis edilen ödenek dikkate alınarak Daire Başkanlığınca birimler itibariyle belirlenerek Rektörün veya ilgili Rektör Yardımcısının onayına sunulur.

 

Duyuru

MADDE 6- (1) Yalova Üniversitesi kısmi zamanlı öğrenci ihtiyacı, alınacak öğrencinin ve işin niteliğine göre Daire Başkanlığınca üniversitemizin Web sitesi ile birimlerin ilan panolarında duyuru yapılır. Başkanlıkça hazırlanan başvuru formu öğrenci tarafından doldurularak çalışmak istediği birimlere teslim edilir.

 

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar

MADDE 7- (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, Yalova Üniversitesinde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:

a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı Yalova Üniversitesi kayıtlı öğrencisi olmak,
b) Disiplin cezası almamış olmak,
c) Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

Öğrencilerin seçimi ve onaya sunulması

MADDE 8-(1) Yalova Üniversitesinde çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrenciler; bu yönergenin 6 ncı maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işe beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları, haftalık ders programının çalışacakları işe uygunluğu gibi hususlar yönünden çalıştırılacağı birimde en az (3) üç kişiden oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilir. Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrenci ve yedek öğrenci listesiyle birlikte kasım ayı sonuna kadar öğrencinin müracaat formuyla birlikte, Daire Başkanlığına bildirilir. Başkanlıkça kısmi zamanlı olarak çalıştırılacaklar bütçe olanağı ve birime tahsis edilen kontenjan dikkate alınarak Rektör veya ilgili rektör yardımcısının onayına sunulur.

Sözleşme yapılması

MADDE 9- (1) Kısmi zamanlı çalıştırılmasına karar verilen öğrenci ile Rektörlük arasında “Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi” imzalanır.

(2) Öğrenci ile yapılan sözleşme, öğrencinin talep etmesi ve Rektörlüğün uygun görmesi halinde yenilenebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Süresi, İş Tanım ve Değişikliliği, Davranış, Görev ve Sorumluluğu:

 

Günlük, haftalık iş süresi, idari ve mali hükümler

MADDE 10- (1) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 saattir.
(2) Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.
(3) Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır.
(4) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemez.
(5) Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. Kısmi zamanlı öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
(6) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(7) Kısmi zamanlı öğrencilere ödemeler, aylık olarak Daire başkanlığı bütçesinden yapılır.

(8) Kısmi zamanlı öğrencilerin çalışma puantajları en geç her ayın ilk (3.) gününe kadar başkanlığa yollanır.

 

İş tanımı ve iş değişikliği

MADDE 11- (1) Kısmi zamanlı öğrencinin yapacağı iş ve işlemler, çalıştığı birim tarafından önceden tanımlanarak belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir.
(2) Birim yöneticileri gerek gördüğünde kısmi zamanlı öğrencilerin birimdeki iş değişikliğini yapabilir. Ancak kısmi zamanlı öğrenciler birimlerde temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.

İşe devam zorunluluğu

MADDE 12- (1) Kısmi zamanlı öğrenciler, belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdür ve iş saatleri bitmeden izinsiz olarak işyerinden ayrılamazlar.

 

Kısmi zamanlı öğrencilerin davranış, görev ve sorumlulukları

MADDE 13- (1)  Kısmi zamanlı öğrenciler, çalıştığı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz.
(2) Kısmi zamanlı öğrenciler, amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde saygılı olmak, işlerini tarafsızlıkla, tam ve zamanında yapmakla yükümlüdür.
(3) Kısmi zamanlı öğrenciler, kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve  sorumludur.
(4) Kısmi zamanlı öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır.
(5) Kısmi zamanlı öğrenciler işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak zorundadır.

(6) Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin yönerge ve sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarının tespiti halinde sözleşmeleri feshedilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu yönerge Yalova Üniversitesi Senatosunun onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15- (1) Bu yönergeyi Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Etiket: Yalova Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi