Yalova Üniversitesi Özürlü Öğrenci Birimi Yönergesi

MEVZUAT > Yalova Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

T.C.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yalova Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere, Üniversite Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Engelli Öğrenci Biriminin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Yalova Üniversitesi Sağlık. Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Engelli Öğrenci Biriminin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 20/06/2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan, “Yüksek Öğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” ne ve 2547 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4– (1) Bu Yönergede geçen;

a)Akademik Birimi: Yalova Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Yüksekokul,

Meslek Yüksekokulu ve Enstitüleri,

b)Üniversite: Yalova Üniversitesini,

c)Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üniversite Engelli Öğrenci Birimi Organları ve Çalışma Esasları

Engelli öğrenci birimi

MADDE 5– (1) Engelli Öğrenci Birimi; Rektör tarafından görevlendirilecek bir Rektör Yardımcısı sorumluluğunda engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak 20.06.2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan, Yüksek Öğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 8 inci maddesi gereğince oluşturulan bir birimdir.

Üniversite engelli öğrenci birimi organları

MADDE 6- (1) Üniversite Engelli Öğrenci Birimi Organları;

a)Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu Başkanı,

b)Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulunda oluşur.

Engelli öğrenci birimi yönetim kurulu başkanı

MADDE 7- Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu Başkanı olarak Rektör tarafından

3 (üç) yıl süre ile bir Rektör Yardımcısı görevlendirilir.

Engelli öğrenci birimi yönetim kurulu

MADDE 8- (1) Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu; Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu Başkanı ve Akademik Birim Engelli Öğrenci Temsilcilerinin her yıl Ekim ayının ilk Çarşamba günü Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu Başkanının yönetiminde kendi aralarından açık oylama yöntemi ile seçecekleri 4 öğretim elemanı ile raportör olarak Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının Kültür işlerini yürüten şube müdüründen oluşur.

(2) Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu ve Engelli Öğrenci Biriminin sekretaryasını Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütür.

 

 

Akademik birim engelli öğrenci temsilcileri

MADDE 9- (1) Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması ve Akademik Birimlerdeki engelli öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ile sorunların çözüme kavuşturulabilmesi için her akademik birimin üst yöneticisi tarafından 3 (üç) yıl süre ile kadrolu Öğretim elemanları arasından bir öğretim elemanı Akademik Birim Engelli Öğrenci Temsilcisi olarak seçilir.

Engelli öğrenci biriminin görevleri

MADDE 10- (1) Engelli Öğrenci Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

 a) Üniversite programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada ihtiyaçlarını karşılamak ve karşılaşabilecekleri engellere karşı alınması gereken önlemleri belirlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak,

b) Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için hem engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak hem de engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında kararlar almak,

c) Üniversitede öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik yaygın bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına özür ve engelliyi, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan, bilgilendirici materyaller hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak,

ç) Engelli öğrencilerle ilgili konularda program ve projeler geliştirmek,

d) Engelli Öğrenci Biriminin çalışma programını hazırlamak, yürütmek; yıllık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu Rektör Yardımcısına sunmak,

e) Seminerler, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

f) Engelli Öğrenci Biriminin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine imkân veren bir internet sayfası oluşturmak,

g) Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,

ğ) Engellilerle ilgili ders ve eğitim programlarının, Üniversitemiz Akademik birim yüksek lisans, lisans, önlisans programlarına alınması yönünde karar alıp, uygulanmasını sağlamak,

h) Bütün öğrencilerin, adil ve doğru bir şekilde, ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için uygun hale getirmek; engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve özrün doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak,

ı) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin konularda materyaller hazırlayarak ya da hazırlanmasını sağlayarak bunları engelli öğrencilere ulaştırmak,

i) Öğrenci Seçme Sınavı başvuruları öncesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirilmek üzere, engelli öğrencilerin öğrenim görebileceği üniversitemizdeki programları ile ilgili rapor hazırlamak,

j) Engelli öğrencilerin, öğrenci topluluklarında görev almalarını ve topluluk faaliyetlerine katılmalarını teşvik etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler

MADDE 11- Bu Yönerge Üniversite Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

MADDE 12- Bu Yönerge Yalova Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.